WskaźnikiMinimalne wynagrodzenie brutto:


Minimalne wynagrodzenie brutto w Polsce w 2019 roku:

2 250,- zł


Odsetki za zwłokę od należności podatkowych:


8 % rocznie

Składki ZUS w 2019 roku:


Podstawą wyliczenia składek społecznych oraz funduszu pracy i f.g.ś.p. jest kwota 2 859,00 zł. Podstawą wyliczenia składki zdrowotnej jest kowta 3 803,56 zł.

Rodzaj konta Z ubezpieczeniem chorobowym Bez ubezpieczenia chorobowego
Indywidualny Numer Rachunku Składkowego Płatnika Składek 1 316,97 zł 1 246,92 zł
Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.
stawka ubezpieczenia wypadkowego: 1,67%


Składki ZUS w okresie styczeń-grudzień 2019 r. dla prowadzących działalność gospodarczą przez pierwsze 24 pełne miesiące tzw. "Niski ZUS". Podstawą wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne jest kwota 675 zł (30% minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku):

Rodzaj konta Z ubezpieczeniem chorobowym Bez ubezpieczenia chorobowego
Indywidualny Numer Rachunku Składkowego Płatnika Składek 555,89 zł 539,35 zł
Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.
stawka ubezpieczenia wypadkowego: 1,67%


Miesięczna kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenia chorobowe w 2019 roku wynosi: 11 912,50 zł
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 roku wynosi: 142 950,00 zł


Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r:


Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
Ponad Do
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528,00 zł minus kwota zmniejszająca podatek
Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub w zeznaniu
Ponad Do
8 000,00 zł 1 440,00 zł
8 000,00 zł 13 000 zł 1 440,00 zł - [883,98 zł x (podstawa obliczenia podatku - 8 000,00 zł) : 5 000,00 zł]
13 000,00 zł 85 528,00 zł 556,02 zł
85 528,00 zł 127 000 zł 556,02 zł - [556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku - 85 528,00 zł) : 41 472,00 zł]
127 000,00 zł brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek do stosowania przez podatników na etapie ustalania zaliczki na podatek
Ponad Do
85 528,00 zł 556,02 zł
85 528,00 zł brak kwoty zmniejszaj podatek


Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2019 roku wynoszą:


 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy)
Stawki podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz stawki ryczałtu od przychodów osób duchownych (wikariuszy i proboszczów) są określone na 2019 rok obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. (M. P. poz. 1111)Koszty uzyskania przychodu w 2019 r.:


Z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

Przychody podatnika Koszty miesięczne (w zł) Koszty roczne (w zł)
Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) 111,25 1335,00
Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) 2002,05
Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) 139,06 1668,72
Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) 2502,56
Z tytułu praw autorskich:

Źródło przychodów Wysokość kosztów Maksymalna kwota kosztów w zł w roku podatkowym
Zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego 50% 50% koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika łącznie w roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 42764 zł, tj. ˝ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Podatnik może zastosować faktyczne koszty uzyskania, nawet jeżeli w roku podatkowym przekroczyły ww. limit, pod warunkiem że jest w stanie udokumentować, że takie koszty poniósł.
Opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną 50%
Korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami 50%
Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Składka zdrowotna do odliczenia od podatku w 2019 roku:


styczeń 275,51 zł
luty - grudzień 294,78 zł / mc

Ryczałty samochodowe - stawki za 1 km przebiegu pojazdu:


Obowiązuje od 2007-11-15, Podstawa prawna: Dz.U.2012.217.1265

Okres obowiązywania Samochód osobowy o pojemności skokowej
do 900 cm 3 powyżej 900 cm 3
Od 14 listopada 2007 r. 0,5214 zł 0,8358 zł
Okres obowiązywania Motocykl Motorower
Od 14 listopada 2007 r. 0,2302 zł 0,1382 zł
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).

Podróże służbowe w kraju


Rodzaj świadczenia Zasady rozliczenia podróży służbowych
Dieta Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę:
 • 0 zł za podróż trwającą poniżej 8 godzin
 • 15,00 zł za podróż trwającą od 8 do 12 godzin
 • 30,00 zł za podróż trwającą powyżej 12 do 24 godzin
Jeśli podróż trwa dłużej niż dobę:
 • 30,00 zł za każda dobę
 • 15,00 zł za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin
 • 30,00 zł za każdą rozpoczętą dobę ponad 8 godzin
Zwrot kosztów przejazdów Udokumentowana cena biletu środka transportu, wraz ze związanymi opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości: ilość przejechanych kilometrów × stawka za 1 km przebiegu (stawka nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.)
Zwrot kosztów noclegów Ryczałt 45,00 zł - jezeli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku.
Zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej 6,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży.
Zwrot innych udokumentowanych wydatków Inne wydatki związane z podróżą służbową są zwracane na podstawie przedstawionych rachunków.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych w 2019 roku:


9% podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników lub podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność
19% podstawy opodatkowania w przypadku pozostałych podatników.

Przydatne linki


Ministerstwo Finansów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wskaźniki i stawki
Ujednolicone przepisy prawne
Portal Podatkowo - Księgowy


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW (2023-11-30 11:28)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl